karwanjamal79@yahoo.com:
سيسته مى هة مو سايته كه:
نسخه: بیت
ئه ندازه ى شاشه كه:

به‌خێربێن بۆ سایتی ڕوناکی هه‌مه‌ڕه‌نگ

نويبوونه وه ى اضافه به علاقمندی ها نه خشه ى سايت

ريكلام

ريكلام

ده رباره ى ئيمه


وينه


 

به شه كانى ميوان

میوانانی سه‌رهێڵ

ژ. سه‌ردان

 

تقویم

دواين بابه ت

ريكلام

پشتیبانی آنلاینمعرفی سایت به دوستان

 
ناوى خوت:
ئيميلى خوت:
نوى هاوريكه ت:
ئيميلى هاوريكه ت:


Powered by ParsTools

كاتيكى خؤش
ريكلام

موضوع: باسى عه شق | نوسينه كان:

 من لا بنه‌ ملیکی کورد له‌ دایك بوم نا مه‌ ویت ناوی خوم ئاشكرابکه‌م
من له‌ ریگی جاته‌ وه‌ کجیکی کوردم ناس بو ماوه ی نو مانگ
به‌ بی ئه‌ وی دایکو باوکی ئه‌ و کجه‌ ئاگا دار بن 
به‌ دلو به‌ گیان خوشه‌م ده‌ ویست ئه‌ ویش ىه‌ هه‌ مان شیوم منی زورمنی خوشه‌ ده‌ ویست
به‌ لم من وه‌ك ئه‌ وی که‌ ئه‌ و کجهم خوش ده‌ ویست جه ند جار هه‌ ولی ئه‌ وم داوه‌ که‌ خوم قسه‌ له‌ گه‌ ل مالویان قسه‌ بکه‌م به‌ لم خوشه‌ ویست که‌م ریگی نه‌ دا
من وه‌ک ئه‌ وی که‌ خوشه‌ م ده‌ ویست زۆر بروام پی هه‌ بو بو هه‌ موو جتیك سیقه‌ م زۆر پی ده‌ کرد رۆژان جه‌ ند جار به‌ ته‌ له‌ فون و ئه‌ نته‌رنیت پیوه‌ندیمان ده‌ کرد پی که‌ وه‌
باس لا ژیانی خوشه‌ ویستی و ئاشقا یتیمان ده‌ کرد دوای ئه‌ و نومانگ که‌ پی که‌ وه‌ بوین هیج نا خوشی نکه‌ وت نیوامنان
شه‌ ویک کات ژمیر دوانزی شه‌ وبو من خوت بوم خوشه‌ وه‌یستکه‌م  ته‌ له‌ فونی کرد وه‌ تی جهی ده‌ کی منیش وه‌تم خه‌ وتوم
دانیشت قسی له‌ گه‌ ل ده‌ کردم  دایکی هات به‌ سری داو پی زانی که‌ قسه‌ له‌ گه‌ل من ده‌ کات
خوشه‌ ویست که‌م له‌ ترسی دایکی وه‌تی خوا هافیز دوای ته‌ له‌ فونت بو ده‌ که‌ مه‌وه‌ منیش كي گویم له‌ سه‌ وتی دایکی بو زانیم ته‌ له‌ فونکه‌م داخست به‌ بی ئه‌ وی
   خواهافیزی لی بکه‌م که‌ وته‌ به‌ یانی ته‌ له‌ فونم کرد بوی قسه‌م لا گال کرد هه‌ ستم کارد زور بی تاقه‌ ت دیار بو لیم پرسی چی بوه‌ بوبی تاقتی وه‌تی هیج نیه‌
   نیو سه‌ ئات قسه‌ مان کرد وه‌تی دوای ته‌ له‌ فونم بو بکره‌ وه‌ منیش وه‌تم باشه‌ لا کاتی ته‌له‌ فونکه‌م داخست با رقه‌ می تر ته‌ له‌فونم بو کرا هالم گرت سه‌ وتی کسی تر بۆ منیش ته‌ له‌ فونکه‌م داخسته‌ وه‌
ته‌ له‌ فونم کرده‌ وه‌ بو خوشه‌ ویسته‌ کم پیم وه‌ ت جهیتیک وا بوه‌ وه‌تی به‌ خوا ئه‌ و دایکم بوه‌ شه‌ و ته‌له‌ فونکی بردو
ده‌ ستی کرد به‌ گریان هه‌م ته‌ له‌ فومن دا خسته‌ وه‌ دوای  ده  ده‌قه‌ ته‌ له‌ فونم کرده‌ وه‌ بوی ده‌ گریا وتی دیکم دلی وه‌ ره‌ وه‌ بو مال ئیشم پیته‌
 ده‌ ترسا وه تم برۆ مه‌ ترسه‌ تا گیشته‌ لی ما له‌ وه‌ هه‌ر قسم له‌ گه‌ل ده‌ کرد وه‌تی ته‌ له‌ فون هه‌ ل نگریت ده‌ترسا
ته‌ له‌ فونی زور هات نا چار بوم هه‌ لم گرت سه‌رم کرد خوشه‌ ویستکه‌ م بو هه‌ ر ئه‌ ونی وه‌ت چونی ئه‌ وه‌ دایکم قسه‌ ت له‌ گه‌ ل ده‌ کات
دایکی ها ته‌ سه‌ ر ته‌ له‌ فون به‌ بی ئه‌وی سلاوی بکات ده‌ ستی کرد به‌ قسی نا شیرین کرد به‌ من وه‌تی تو کیت ئه‌ م شه‌ و قست له‌ گه‌ل کجی من کردوه‌
وه‌تم نای ناسم نا زانم باسی چی ده‌ کیت کجه‌ کیشێ  له‌ ترسا هه‌ ر ئه‌ و قسی من کرد  وه‌تی منیش نای نسم نا زانم کیه‌
دایک یه‌ کسر به‌ منی وه‌ت کجی من شوی کردوه‌ زور بروام په‌ نکرد به‌ لام پیش تر لا ره‌ سمه‌ کانی که‌ لام بو لا یه‌ک رسمدا ئه‌ لقم بینی لا په‌نجی راستدا
زور که‌ وتم گومان پیم وه‌ت راست برۆ شوت نه‌ کرد وه‌ سویندی خوارد وه‌ تی شووم کرد بیت چون قسه‌ له‌ گه‌ل توده‌ که‌م
پیم ده‌ وه‌ت با خوم قسه‌ له‌ گه‌ل دایکت بکه‌م دوای ئه‌ ویش كي پی زانیبو  ده‌ یوه‌ت نه‌ دایکم دلی تو شووىكت به‌ ئاموزاکی خوت ده‌ بیت باوکت من تلاق بدات باوکیشـم ده‌ لی ده‌بیت شو به‌ ئاموزاکئ خوت بکی دایکیشێ ىوو پورزاکی  هه‌ز ده‌ کات
له‌ و کاته‌ وه‌ من هه‌ ستم ده‌ کرد روژ له‌ دوای رۆژ له‌ یه‌ک دوور ده‌ که‌ وینه‌ وه‌ به‌ لام هه‌ زم نکرد پی بلم له‌ به‌ ر ئه‌وی زور خوشـم ده‌ ویست
تا ئاخر جار ته‌ له‌ فون و ئه‌ نتره‌نیتیان لی داخست له‌ به‌ ر ئه‌وی پیوندیمان نه‌ مینیت پی که‌ وه‌ ئه‌و هه‌ ر به‌ رقمی هاوریکانی ته‌ له‌ فونی بوم ده‌ کرد
قه‌ سمان پی که‌ وه‌ ده‌ کرد زورجار قورگو چاوه‌ کانی پر ده‌ بو له‌ گریان قسی بو نکرا پیم ده‌ وه‌ت مگر هه‌ ناسکام
بلام ئه‌ و هه‌ ر به‌ ردوام بوم له‌ گریانی خوی  ئاخی زوری هه‌ له‌ ده‌ کیشآ پیم ده‌ وت پارۆه‌ بو سه‌ رف ده‌ که‌ ن قسی نه‌ کرد تا رۆژیک زوۆر گریا وه‌تی له‌ و کاته‌ وه‌
بیا نیان جاوری ئه‌ وه‌ ده‌ کم که‌ وه‌ک چاران پارم بده‌ نی هیجه‌ یارمتیم نا ده‌ن رقی زوریان لی هه‌ ل گرتوم
منیش به‌ بیستنی ئه‌ و قسه‌ زور بی تاقه‌ت بوم زور هه‌ ولم دا که‌ یارمتی بکه‌م بله م ئه‌ قبولئ نکرد ده‌ی گوت گوناهه‌ 
پاری له‌ هاوری کانی دا سند جتی پی ده‌ سند کتی ده‌ جو بو مه‌ کته‌ب
ئاخر جار نا جار بو له‌ ئه‌نتر نیته‌ وه‌ قسمان دا کرد وه‌تی جتیکت پی ده‌لم به‌ س لیم توره‌ نا بیت وه‌تم نا بلی با بزانم جییه‌
به‌ نوسینکی زور پر له‌ ئاخ وه‌ تی من راستی شووم کردوه‌ تخوا گه‌ ردنم ئاز بکه‌ منیش زور بی تاقه‌ت بوم
وه‌تم باس تو شوت کردوه‌ بو قسه‌ ناکیت زور گریا وه‌تی من تاوان بارم لا لی تو 
وه‌تم باش من گه‌ ردنت ئاز ده‌ کم وه‌ک کسی نزیک قسه‌ ده‌ کین پی که‌ وه‌ وه‌تی باش
ڕه‌سمی زوری لام که‌ دا ده‌ نیشـم سیری ره‌ سمکانی ده‌ کام هه‌ست به‌ بیزاری زور ده‌ که‌م فرمیسک به‌ چاومدا تیت خواره‌
من باس له‌ و کجان ده‌ کم که‌ شوو ده‌ کن واز له‌ خوشه‌ ویستی نا هینه‌ن
هه‌ ستم کرد خره‌که‌ په‌ یوه‌ند خوشه‌ ویست جاری تر ده‌ بستی لاگال کسی تر منیش ڕێگم پی نا دا ئه‌ وبکات ده‌م گوت توشووت کرد وه‌ نابیت ئه‌و بکیت هه‌ر ده‌ی گوت باشه‌ به‌ خوا جه‌ تی وا نکام
دوا تر موشكێلی زور که‌ وه‌ت نیوانمان من هه‌ لسام با جه‌ ند کریکی خه‌ لت که‌ دیکو باوکی زانیان به‌ وکارنی من
قسی زورمن کرد به‌ ته‌ له‌فون من پاشێن بوم له‌ کارنی خوم دستم له‌ هه‌ لگرت به‌ بلینی ئه‌وه‌ی ئه‌ و کجیش واز بینیت کاری وانکات
به‌ لام ئه‌ و هه‌ ر به‌ ردوام بو لا سه‌ ر کارکانی خوی منیشه‌ زورم پی نا خوشىوو مالیشیان رقامیان گوری بو
منیش نا جار بوم تو له‌فونم بو ده‌زگیرانی کجهکه‌ کرد پیم وه‌ت جه‌ تی وه‌ هه‌ یه‌ وه‌تی باش ته‌ له‌ فونی کرد بو ده‌زگیرانکی راستی نه‌ وتبو دایکو باوکی زوریان له‌ دا بو بلام ئه‌ و هه‌ ر به‌ ردوام بو له‌ کارکانی خوی
تا ئیستآ ێشی هه‌ ر من ئه‌ و کجهم خوشه‌ ده‌ ویت نتوانم له‌ بیره‌ بکه‌م ئه‌ ویشێ چار به‌ جار قسم لا گه‌ ل ده‌ کات بسی ئه‌ کاتان ده‌ کات ده‌ گر ی
ده‌ لی تو بی وه‌فابویت لا گه‌ل من من هه‌ر دلیم وایه‌ نتوانم له‌ وه‌ زییاتر کره‌ خلات بکام له‌ گلی
ئستایش شه‌ وی وا هه‌ یه‌ سهات سی شه‌و سیری رسمی ده‌ که‌م بوی ده‌ گریم له‌ به‌ر ئه‌ وی من به‌ پاکی له‌ گلی بوم خوشم ده‌ ویست بلام ئه‌ وه‌ خیانت کار بو لا گال من
من لیره‌ دا به‌ پارجه شحڕێكێ بجوک کوتای دینم به‌م سه‌ رهات ئه‌ و شحڕ پێش که‌ ش ده‌ که‌م به‌ خوشێه‌ ویستی خوم (z)
ئه‌م شحڕ هیی ئه‌ حهمه‌د موحه‌مده‌
خوشه‌ ویسم که‌ لا پولا دا نیشم وه‌رد بو ته‌ خته‌ که‌ ئه‌ روانم
خیرا ماموستا پیم ئه‌ لی رۆل هه‌ لسه‌ وه‌ر پیشێ پی ئه‌ چێ ئه‌ ویشێ بزانئ که‌ چتی هه‌ یه‌ رامه‌ کیشێ
خو ماموستاکم سه‌ دان جاره‌ ته‌ خته‌ رشكی سریه‌ وه‌ که‌ چی هه‌ ر نا کوژیته‌ وه‌ واچاوه‌ت له‌ من بری وه‌
خوینکاره‌ کی ته‌ نیشتیه‌م وه‌ک ئه‌ وی بم خوینیته‌ وه‌ زو زو ده‌ کیشێ ىه‌ ده‌ستماوه‌ دلی رۆشتوم دینیته‌ وه‌
ئه‌م سه‌ ری سال بیته‌ وه‌ گولم بو کارته‌ کم نا چـم دلنیام چگه‌ له‌ ئه‌ شق له‌ هیچه‌ وانیك ده‌ ر ناچ 
تريكلام